skip to Main Content

Business IT alignment versus digitale transformatie

Business-IT alignment en Digitale Transformatie, wat is het verschil?

Het verschil tussen Business-IT alignment en Digitale Transformatie lijkt op het eerste gezicht een theoretische verhandeling. Interessant voor voor studenten van een IT-opleiding aan de HBO. Maar wie verder kijkt, zal zien dat het feitelijk twee verschillende paradigma’s zijn. En die maken het verschil tussen verlies of succes van organisaties, bij het meebewegen met de digitaliserende samenleving. En dus bepaalt de keuze voor het paradigma uiteindelijk de continuïteit van de organisatie. Het is dus geen theoretische verhandeling en essentieel voor beslissing nemers van organisaties!

Business-IT alignment

Het paradigma van Business-IT alignment hoort bij het industriële tijdperk van mechanische vooruitgang. Groei door zo schaalbaar mogelijk, zoveel mogelijk hetzelfde product te produceren en tegen lage prijzen de markt in te duwen. IT is daarin een instrument om arbeid te automatiseren. Het ontwikkelen en onderhouden van deze IT oplossingen zijn een kostenpost in dit paradigma. Met een return-op-investment die berekend kan worden op basis van de vermindering van de operationele kosten dankzij de automatisering.

In de traditionele industriële organisaties van dit paradigma zijn de businessafdelingen (verkoop, inkoop, productie, service et cetera) en de IT-afdelingen van elkaar gescheiden. De IT en de business zitten dan in aparte ‘silo’s’. Dit is een logisch gevolg van de focus op schaalbaarheid en efficiency: tegen lagere kosten meer produceren. De IT is daarbij op zijn best aligned met de business.

In de jaren 90 van de vorige eeuw is de term Business-IT-alignment (BITA) geïntroduceerd als een op zichzelf staand thema in businessmanagement. Dit is gedaan om de risico’s te managen van de aparte silo waarin de IT-beslissingen van een organisatie worden genomen. Bij dit paradigma horen specifieke managementmethodes om tot investeringen te komen en om kennis en capaciteit te managen.

BITA verliest effectiviteit

De digitalisering van de samenleving gaat samen met het veranderende aanbod dat toetreders met nieuwe producten en diensten in de markt zetten. Veel managers van traditionele industriële organisatie merken op dat hun eigen IT-organisatie geen antwoord op heeft op de dynamiek van veranderingen. Vaak speelt dit bij organisaties waarvan de afdeling IT dan ook de ‘afdeling nee’ genoemd.

Tegelijkertijd zien zij dat er organisaties zijn die hier geen last van lijken te hebben. Succesvolle bedrijven schreeuwen het van de daken: in hun organisatie werken professionals in de business samen met die van IT. Zo zijn zij in staat om snel en adaptief reageren op veranderingen in de markt. Deze organisaties stralen uit dat ze de winnaars zijn. En daardoor zijn ze ook nog eens aantrekkelijk voor klanten en personeel!

Het verschil zit echter niet in de IT-professionals die zij aantrekken. Zowel de organisaties uit het BITA-paradigma als deze winnende organisaties werven personeel met dezelfde opleiding en werkervaring. Er speelt dus iets anders: organiseren in het paradigma van de Digitale Transformatie.

Digitale Transformatie

Het beginpunt van de digitale transformatie is de industriële organisatie van het BITA-paradigma. Het eindpunt is de adaptieve organisatie. Bij de adaptieve organisatie, is de IT-strategie volledig geïntegreerd in de business strategie. Alles wat business is, is tevens digitaal. En andersom!

De managers die hun IT en business georganiseerd hebben in het paradigma van Digitale Transformatie, hebben hun managementmethodes volledig anders ingericht dan die van BITA-organisaties. Zij werken in organisaties waar IT in de business geïntegreerd is.

Alle sleutelfuncties kennen een digitale component. En medewerkers op afdelingen hebben ook digitale skills. Opleiding, werving en selectie en het beloningsstelsel zijn hierop afgestemd. Dit alles heeft ook grote invloed op de structuur en cultuur van de organisatie.

Er is sprake van veel korte, iteratieve veranderprojecten. Deze worden uitgevoerd door multi-skilled werkteams (High Performance Teams) die steeds opnieuw worden samengesteld. Deze teams zijn veel autonomer bij het nemen van besluiten, dan de afdelingen die via BITA-methoden gemanaged worden.

In een ideale situatie zijn de teams open en verandergericht. Het hoger management van Digitale Transformatie organisaties geeft richting en stelt doelen. Maar de medewerkers in de frontlinie bepalen hoe zij samenwerken om de doelen te realiseren. Deze manier van werken is mogelijk omdat het paradigma van Digitale Transformatie hoge eisen stelt aan processen en technologie. De processen en digitale systemen leveren continu feedback omtrent prestaties. Zowel de medewerkers in de frontlinie als het (hoger) management gebruiken deze feedback om verbeteringen aan te brengen.

Kenmerkend voor de adaptieve organisatie van het Digitale Transformatie paradigma, is dus de open organisatiestructuur. In deze cultuur zijn experimenteren, leren en bijsturen standaardprocessen geworden. Hier hoort ook bij dat de organisatie onderdeel is gaan uitmaken van een ecologisch netwerk. De organisatie is strategische samenwerkingsverbanden aangegaan met business partners. Dit gaat zover dat de medewerkers van beide partner organisaties open samenwerken en zo een gezamenlijk doel nastreven.