skip to Main Content

Netwerkorganisatie voor absorberen van kennis en besluitvorming

Hoe een Netwerkorganisatie voor absorberen van kennis en verbetering van besluitvorming, voor de digitale transformatie zorgt.

Het meebewegen met een digitaliserende samenleving houdt in dat beslissing nemers van een organisatie goed kennis moeten hebben wat er ‘buiten gebeurd’. In een revolutionair tijdperk van digitalisering gebeurd er heel veel tegelijk. En op verschillende plaatsen. Zo zorgt een netwerkorganisatie voor het absorberen van kennis en het verbeteren van de besluitvorming die nodig is voor een succesvolle digitale transformatie.

In een netwerkorganisatie (N-organisatie) worden kennisgroepen samengesteld op basis van het doel van kennis. Kennisgroepen verkennen alle bronnen voor dit ene doel en halen dit van buiten naar binnen.

Het opzetten van een netwerkorganisatie

Het vormen van de kennisgroepen gaat als volgt. De mensen die in de organisatie werken, maken een overzicht van de onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomstige ontwikkeling. Vervolgens worden alle mogelijke externe informatiebronnen in kaart gebracht. Dit kunnen vakbladen zijn, maar ook leveranciers, universiteiten, vakbeurzen, online communities, klanten et cetera.

Vervolgens worden de kennisgroepen samengesteld. Diverse medewerkers die in teamverband de informatiebronnen maximaal exploiteren. De kennisgroepen staan los van de hiërarchie van het formele harkjesmodel van de organisatie. De directeur kan bijvoorbeeld samen met een manager en een aantal medewerkers uit de frontlinie samenwerken in een specifieke kennisgroep. de organisatiestructuur van de kennisgroepen is dus een extra laag, bovenop de formele besluitvormingslaag. Hoe meer diversiteit in de kennisgroep, hoe groter het aantal perspectieven waarmee de kennisbronnen benaderd worden.

Besluitvorming in een netwerkorganisatie

De kennis uit de verschillende kennisbronnen komt samen in de SWOT-projectteams. SWOT staat voor ‘strengths, weaknesses, opportunities, threats’. Het bestuur van de organisatie voedt deze projectteams met hun visie, de organisatiedoelen die gesteld zijn en de strategie die is gemaakt om die doelen te realiseren. De mensen uit een kennisgroep verdelen zich over de projectteams.

In de projectteams staan steeds de vijf volgende vragen centraal:

  1. Welke richting kiest het hoger management voor onze organisatie
  2. Als wij die richting concreet willen maken, waarin zijn wij sterk ten aanzien van de digitalisering van de samenleving?
  3. En vervolgens, waarin zijn wij zwak?
  4. Waar ontstaan kansen voor onze organisatie door de digitale transformatie?
  5. Maar ook: waar wordt de continuïteit van onze organisatie bedreigd?

Deze vragen zijn klassiek bij een sterkte-zwakte analyse. En daar ontleent deze communicatielaag met SWOT-projectteams dan ook zijn naam. Door de onderzoeksvragen specifiek in het kader van de digitale transformatie te stellen zal de focus op innovatie met digitalisering liggen.

Daarnaast zal met de implementatie van de N-organisatie, een nieuw sociaal construct in de organisatie ontstaan. Medewerkers van verschillende afdelingen en verschillende lagen leren met elkaar samenwerken aan een gezamenlijk doel. Ze doen ervaring op in het werken in multidisciplinaire teams of High Performance Teams. Daarmee bevorderd de sociale innovatie van de organisatie.